KVKK

Ziyaretçi Aydınlatma


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA

Uzay Oto Anonim Şirketi (“Uzay Oto”) olarak başta temel hak ve özgürlükleri korunması olmak üzere kişisel verilerinizin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir biçimde, hiçbir ihlale yer vermeden ve şirket politikamız gereğince olabildiğince şeffaf ve açık bir biçimde işlemeye özen göstermekteyiz ayrıca kişisel verilerinizi işlerken özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı konusunda Uzay Oto ilgili mevzuatlara uygun davranmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına haiz olan Şirketimizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır. İşbu belgede yer alan “kişisel veri” kavramı, özel nitelikli kişisel veriyi de kapsayacak şekilde kullanılmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amacı

Kişisel verileriniz;

 • • Sunduğumuz hizmet kapsamında tarafınızın bilgilendirilmesi amacıyla iletişim kurulması,
 • • Mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • • Mal hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • • Muhasebesel işlem ve kayıtların oluşturulması,
 • • Şirketimiz dahilinde yapmış olduğumuz kampanya/promosyonlar hakkında bilgilendirmek,
 • • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • • İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • • Şirketimizden almış olduğunuz hizmetlerin geri bildirimi, dilek ve/veya şikayetlerinizin tarafımıza bildirilmesi,
 • • Şirketimize vermiş olduğunuz kişisel verilerinizin korunması ve/veya saklanması için gerekli önlemlerin alınması,
 • • Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara bildirimde bulunma zorunluluğunun ifası,

Amaçlarıyla aşağıda belirtilen kişisel veri kategorilerinde yer alan kişisel verileriniz sözlü veya yazılı olarak basılı ya da elektronik ortamda kaydedilmekte ve işlenmektedir.

 • • Kimlik Bilgileriniz (ad soy ad, T.C. kimlik kartınız veya pasaportunuz üzerinde yer alan bilgiler)
 • • İletişim Bilgileriniz (cep telefonu numarası, e-mail adresiniz, adres bilgileriniz vb.)
 • • Hukuki İşlem Bilgisi
 • • Finans Bilgileri(banka bilgileri, kredi kartı bilgileri vb.)
 • • Sağlık verileriniz (kimlik üzerinde yer alan kan grubu bilgileriniz, engel durum bilgileri vs.)
 • • Kimlik belgenizde yer alan din bilgileriniz,
 • • Görsel ve işitsel kayıtlarınız

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla bulut bilişim hizmeti, danışmanlık hizmeti vb. hizmet sağlayıcı firmalar ve hukuk danışmanlarımız, Uzay Oto iş ortakları ve distribütör firmalar, bankalar ve sigorta şirketleri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile sınırlı olmak ve veri işleme amacına uygun olmak üzere veri güvenliğiniz sağlanarak ve gerekli tedbirler Şirketimizce alınarak, paylaşılabilmektedir. Bunun dışında kişisel verileriniz hiçbir kişi ya da kurum ile paylaşılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz KVKK m. 5/2’de belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

 • a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • c) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • d) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • e) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi gereği Uzay Oto’ya başvurarak, kişisel verilerinizin;

 • 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • 2. İşlenmişse bilgi talep etme,
 • 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • 4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • 5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • 7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verileriniz hakkında daha detaylı bilgiye ve aynı zamanda bilgi edinme başvuru formuna Şirketimizin www.uzayoto.com.tr adresli internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Veri Sorumlusu:

Uzay Oto Anonim Şirketi

Kaptanpaşa Mahallesi, Zincirlikuyu Caddesi,

No:178/1 Beyoğlu/İSTANBUL

Tel: [212] 313 44 44

Fax: [212] 361 40 10

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/ Sicil no: [560788]

[Uzay Oto websitesi]: www.uzayoto.com.tr

Bilgi Edinme


UZAY OTO ANONİM ŞİRKETİ
BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU

Uzay Oto Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması, korunması ve etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi veri sahiplerine kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımaktadır. Şirketimiz Veri Sorumlusu olarak İlgili Kişilerin bu haklarını kullanmalarını sağlamak ve KVKK’nın 10. maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu bilgi edinme başvuru formunu hazırlamıştır.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, Şirket’e başvurarak ve ekte yer alan formu doldurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

 • a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,
 • b) Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,
 • c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,
 • d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz,
 • e) Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz,
 • f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz,
 • g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteyebilirsiniz,
 • h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz ve
 • i) Kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

KVKK’nın 13. maddesi uyarınca, veri sahipleri Şirketimize yapacakları başvurularda taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemlerle iletmelidirler. Bu kapsamda, Şirketimize yapılacak başvurular, işbu form doldurulduktan sonra bir çıktısı alınarak aşağıdaki dört yöntemden biri tercih edilerek tarafımıza ücretsiz olarak iletilebilir.

No. Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Yapılması Gereken
1 Veri sahibinin Şirketimize gelerek şahsen başvuru yapması ile (veri sahibinin kimliğini tevsik edici belgeleri yanına bulundurması zorunludur) Kaptanpaşa Mahallesi, Zincirlikuyu Caddesi, No:178/1 Beyoğlu/İSTANBUL Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
2 Noter yoluyla tebligat Kaptanpaşa Mahallesi, Zincirlikuyu Caddesi, No:178/1 Beyoğlu/İSTANBUL Tebligat zarfının üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
3 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı “Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla uzayotoas@hs01.kep.tr E-posta’nın konusu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” olmalıdır.
4 E-posta yöntemiyle Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanmak suretiyle yazılı olarak iletilmesi E-posta’nın konusu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” olmalıdır.

Üçüncü kişilerin veri sahipleri adına KVKK m. 11’de düzenlenen bilgi alma hakkını kullanmaları mümkün değildir. Veri sahibinin kendisi dışında bir kişiye ilişkin kişisel verilerle ilgili talepte bulunması için konuya ilişkin olarak veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekaletnamenin ıslak imzalı ve noter onaylı aslı ibraz edilmelidir.

İlgili Kişiler’in talep ettiği işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK m. 13/2 uyarınca talebin niteliğine göre talebinizin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVKK m. 13 uyarınca yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Veri Sorumlusu:

Uzay Oto Anonim Şirketi

Kaptanpaşa Mahallesi, Zincirlikuyu Caddesi,

No:178/1 Beyoğlu/İSTANBUL

Tel: [212] 313 44 44

Fax: [212] 361 40 10

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/ Sicil no: [560788]

[Uzay Oto websitesi]: www.uzayoto.com.tr

Bilgi edinme formunu indirmek için tıklayın.

Web sitemizi kullanırken size daha iyi bir deneyim yaşatmak adına çerezleri kullanıyoruz. Kvkk sayfamızda çerezlerin ne olduğu ve nasıl kullanıldığı anlatılmaktadır.